Ostatnia aktualizacja: 02 styczeń 2020

1. Wstęp.

Terminy:

Sprzedawca - firma Interkul Krystyna Kulwikowska, ul. Marusarzówny 2/16, 84-300 Lębork, NIP: 841-125-58-52, REGON: 365641503

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.interkul.net

Klient – osoba odwiedzająca stronę www.interkul.net oraz zamawiająca na niej produkty

Sprzedawca zobowiązuje się zrobić wszystko, co niezbędne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych przekazywanych mu przez Użytkowników oraz Klientów, a w szczególności ich danych osobowych. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśni m.in. jakie dane gromadzi Sprzedawca, w jaki sposób je wykorzystuje oraz komu je przekazuje.

Poniższa Polityka Prywatności została stworzona z myślą o pełnej zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, zwanym w skrócie RODO, (z angielskiego General Data Protection Regulation, czyli GDPR) rozporządzeniu stworzonym przez Parlament Europejski o numerze (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli Użytkownik lub Klient nie zgadza się z poniższą Polityką Prywatności, nie powinien korzystać ze strony www.interkul.net. Ponadto jeżeli Użytkownik lub Klient ma jakieś pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, powinien je kierować na adres e-mail Sprzedawcy: shop@interkul.net.

2. Jakie dane są zbierane?

Sprzedawca zobowiązuje się ograniczać do minimum ilość informacji gromadzonych o Użytkownikach i Klientach. Pierwszym rodzajem danych, jakie zbiera Sprzedawca są dane ogólne, które nie są ściśle związane z danym Użytkownikiem. Sprzedawca nie jest w stanie ustalić danych personalnych Użytkownika na ich podstawie i są one zbierane w celach statystycznych. Wchodząc na stronę www.interkul.net Użytkownik lub Klient udostępnia Sprzedawcy takie dane jak: nazwa urządzenia i jego system operacyjny, z którego się łączy, swój adres IP oraz rodzaj i wersję przeglądarki internetowej, jakie podstrony odwiedza, datę oraz czas ich odwiedzin, czy rozpoczął proces składania zamówienia oraz jakąkolwiek inną aktywność, wykonaną na naszej stronie www.interkul.net.

Drugim rodzajem danych gromadzonych przez Sprzedawcę są dane personalne Użytkowników lub Klientów. Chodzi tutaj o następujące dane:

  • Dane osobowe, wymagane podczas zamawiania usługi: Użytkownik lub Klient, który zamawia usługę na stronie www.interkul.net, zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu oraz hasło. Ponadto Użytkownik lub Klient może podać takie dane jak: nazwę firmy, numer NIP, jednak nie są one wymagane.

  • Dane wprowadzane podczas dokonywania płatności: Użytkownik lub Klient zamawiający przedmioty na stronie www.interkul.net, zobowiązany jest do ich opłacenia. Sprzedawca udostępnił w tym celu kilka sposobów płatności, wymagających wprowadzenia pewnych danych osobowych, takich jak nazwa banku, numer konta, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, imię i nazwisko o raz adres właściciela karty kredytowej lub adres email. W przypadku, gdy płatności odbywają się na stronach trzecich, każdy Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności każdej z tych stron.

  • Dane wprowadzane poprzez formularze kontaktowe: Sprzedawca udostępnił swoim Użytkownikom i Klientom formularz kontaktowy, dzięki któremu możliwa jest komunikacja między obiema stronami. Użytkownik lub Klient może być poproszony o podanie takich danych jak imię, nazwisko oraz e-mail, które są niezbędne do przeprowadzenia dalszej konwersacji.

3. W jaki sposób dane te są wykorzystywane?

Głównym celem gromadzenia danych przez Sprzedawcę jest poprawna identyfikacja Klientów, w celu realizacji zamówień oraz prawidłowego funkcjonowania strony www.interkul.net. Ponadto pomagają one ulepszać sposób obsługi Użytkowników lub Klientów oraz jakość świadczonych usług przez Sprzedawcę.

Gromadzone dane umożliwiają Sprzedawcy odpowiadanie na pytania lub zlecenia, wysyłane poprzez formularz kontaktowy.

Dane te wykorzystywane są do kontaktu z Klientem w celu informowania go o statusie zamówienia, zaległych płatnościach, aktualizacji Regulaminu lub niniejszej Polityki Prywatności oraz zmianach w sposobie świadczenia usług. Sprzedawca może również kontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia problemów związanych ze świadczonymi mu usługami, czy też z innego, bliżej nieokreślonego powodu.

Dane te są wykorzystywane również w celu poinformowania Klienta o ewentualnych włamaniach do systemów Sprzedawcy lub wycieku danych osobowych, dzięki czemu będzie można ograniczyć straty spowodowane tego typu zdarzeniami.

Ponadto dane kontaktowe Klientów mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych, do promocji innych usług Sprzedawcy, nie będą one jednak przekazywane w tym celu podmiotom trzecim.

4. Przechowywanie danych.

Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania danych Klienta tylko wtedy, gdy posiada on aktywne konto na stronie www.interkul.net. Jedynym odstępstwem od powyższej zasady jest sytuacja, w której toczy się postępowanie sądowe z udziałem Klienta i sąd może zażądać od Sprzedawcy przekazania danych Klienta.

5. Bezpieczeństwo danych.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć dane osobowe swoich Klientów, przed ewentualnymi zagrożeniami, włamaniami lub wyciekami informacji. Sprzedawca wdrożył procedury, które pomagają zapobiec powyższym sytuacją, należą do nich m.in. zabezpieczenie konta Klienta hasłem, które jest przechowywane w zaszyfrowanej formie, zabezpieczenie strony logowania przed atakami typu brute force, możliwość odzyskania hasła do konta jest możliwe tylko dla osoby posiadającej dostęp do e-maila Klienta, strona www.interkul.net używa protokołu SSL, dzięki czemu dane przesyłane między Klientem a serwerem Sprzedawcy są szyfrowane. Ponadto Sprzedawca na bieżąco aktualizuje używane oprogramowanie, dzięki czemu wszelkie znane luki w ich bezpieczeństwie są usuwane.

Sprzedawca jednak nie może dać 100% gwarancji na to, że mimo zastosowanych procedur, nigdy nie będzie miał miejsca udany atak hakerski, na systemy Sprzedawcy i nie nastąpi wyciek danych.

Bezpieczeństwo danych w dużej mierze zależy od samego Klienta. Powinien on używać trudnych do złamania haseł i nie udostępniać ich osobom trzecim. To samo tyczy się konta e-mail, użytego do założenia konta na stronie www.interkul.net, a na którym to przechowywane są dane osobowe Klienta.

6. Prawa i obowiązki Klienta.

Klient zobowiązany jest podawać rzetelne i prawdziwe informacje, wymagane podczas składania zamówienia usług, świadczonych przez Sprzedawcę. Ponadto jeżeli dane te uległy zmianie, Klient zobowiązany jest je jak najszybciej uaktualnić.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi oraz zamknięciu jego konta na stronie www.interkul.net, w sytuacji gdy okaże się, że Klient podał nieprawdziwe lub po części nieprawdziwe dane.

Klient ma prawo pełnego wglądu w swoje dane osobowe, przechowywane przez Sprzedawcę oraz możliwość poprawienia błędów, jeżeli takie występują. Można tego dokonać logując się do konta założonego przez Sprzedawcę na stronie www.interkul.net. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „RODO” wspomnianymi na wstępie, Klient ma również prawo przetransferowania swoich danych do innego administratora danych, jeżeli tylko nie będą tego uniemożliwiały aspekty techniczne.

Ponadto Klient ma prawo zażądać usunięcia wszelkich danych dotyczących jego osoby, jakie Sprzedawca przechowuje w swoich systemach, jednak w takiej sytuacji Sprzedawca nie będzie mógł w dalszym ciągu świadczyć usług na rzecz Klienta, a jego konto na stronie www.interkul.net zostanie zamknięte.

W sytuacji, gdy Klient lub Użytkownik strony www.interkul.net uzna, że Sprzedawca narusza prawo w stosunku do tego, w jaki sposób są gromadzone lub wykorzystywane jego dane osobowe, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaleca się jednak, aby w tej sytuacji skontaktować się najpierw z Sprzedawcą poprzez niniejszy adres e-mail: shop@interkul.net.

7. Transfer danych osobowych.

Sprzedawca zobowiązuje się do tego, aby transfer danych osobowych Klientów, do podmiotów trzecich, ograniczony był do niezbędnego minimum. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których jest to konieczne:

  • obsługa płatności – niektóre rodzaje płatności, udostępnione przez Sprzedawcę w celu opłacenia usług, mogą wymagać transferu części lub całości danych Klienta, którymi dysponuje Sprzedawca. Ponadto mogą one dokonywać transferu danych poza obszar Unii Europejskiej, jeżeli tylko serwery operatora płatności znajdują się poza jej obszarem.

  • obowiązki prawne – Sprzedawca jest zobowiązany przez polskie prawo, aby w sytuacji gdy sąd zażąda od niego przekazania danych osobowych danego Klienta, ze względu na toczący się proces karny lub cywilny, do przekazania tych danych, bez względu na to czy Klient wyraża na to zgodę, czy też nie.

  • sprzedaż lub połączenie firmy z innym podmiotem – może się zdarzyć, że firma Sprzedawcy zostanie przejęta lub wykupiona przez podmiot trzeci i w takiej sytuacji dane wszystkich Klientów Sprzedawcy zostaną przekazane temu podmiotowi. Jeżeli podmiot ten będzie się znajdował poza obszarem Unii Europejskiej, w takiej sytuacji transfer danych Klientów również odbędzie się poza jej obszar.

Podmioty lub strony trzecie, które otrzymały dostęp do danych naszych Klientów, zobowiązane są do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

W pozostałych przypadkach Sprzedawca zobowiązuje się do nieudostępniania jakichkolwiek danych swoich Klientów stronom trzecim.

8. Cookies.

Strona www.interkul.net używa pliki Cookies. Definicję plików Cookies można znaleźć na następującej stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Sprzedawca używa następujących rodzajów plików Cookies na stronie www.interkul.net:

  • podstawowe – są one konieczne do prawidłowego działania strony, dzięki nim Klient może się zalogować do swojego konta, opłacić usługę, skontaktować się z Sprzedawcą lub anulować zamówienie. Bez nich Sprzedawca nie ma technicznej możliwości, aby świadczyć usługi Klientowi.

  • analityczne – są wykorzystywane do badania, w jaki sposób Użytkownik lub Klient korzysta ze strony www.interkul.net. Ponadto dzięki nim możliwe jest prowadzenie statystyk ilości unikatowych odwiedzin, odsłon, rejestracji kont i innych tego typu danych, wykorzystywanych w celu ulepszania obsługi Klienta oraz jakości świadczonych usług przez Sprzedawcę.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć używanie plików Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

9. Zmiany w Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Każdy Klient posiadający konto na naszej stronie, zostanie o takiej zmianie poinformowany, drogą e-mailową, 14 dni przed jej faktycznym wprowadzeniem w życie. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, Klient ma prawo do rezygnacji z dotąd świadczonych usług oraz do zamknięcia konta na stronie www.interkul.net.

10. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności.

Każdy Użytkownik lub Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, a w przypadku jakichkolwiek niejasności powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu ich wyjaśnienia. Jeżeli Klient lub Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z punktów niniejszej Polityki Prywatności, nie powinien korzystać za strony www.interkul.net oraz nie powinien zamawiać jakichkolwiek produktów od Sprzedawcy.

11. Kontakt.

W razie jakichkolwiek niejasności lub pytań odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt e-mailowy w tej sprawie: shop@interkul.net.

12. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.